Pro?

Cle pro uplatn?n facility managementu maj ve vech potencilnch oblastech jeho uplatn?n vcekriteriln podobu, obecnou podstatu vak tvo? prost trend v udren efektivity pokud mono thl produk?n struktury zam??en na podstatu produk?n ?innosti a navc v prost?ed neustlho zlepovn.

Pro? ano

 • Provozn nklady statisticky p?evyuj investi?n za celou dobu ivotnosti n?kolikrt a jejich systmovou optimalizaci nelze uskute?nit bez funk?nho systmu integrovanch podp?rnch slueb;
 • Hmotn majetek (v tom nemovit, technologie, atd.) tvo? obecn? vznamn a zsadn podl na celkovm kapitlu spole?nost a facility management v systmovm pojet je cestou a efektivnmu prodluovn jeho ivostnosti.
 • A se podlej podp?rn sluby na cen? produktu a maj p?m dopad na vkonnost a efektivnost zkladnch ?innost. Eliminace nadbyte?nost veho druhu, pltvn a ztrt vyuitm synergickho efektu jednotlivch slueb je cestou k vy konkurenceschopnosti produktu.
 • rove? na produktivity je jedna z nejnich se vm si n?jak poradme. Facility pojet p?in organizaci a systm, eliminuje improvizaci a zvyuje tak potencil pro vlastn zkladn ?innosti i nr?st produktivity.
 • Podp?rn sluby jsou oblast s nejv?tm potencilem pltvn, ztrt i drobn korupce.
 • Pro facility management je outsourcing jako forma ?een monost, nikoli nutnost.
 • Procesn standardizace a koncentrovan datov podpora v prost?ed CAFM systmu za?len?nm do intern informa?n struktury se jev v 21. stolet pro ?iditeln a efektivn subjekt nutnost.

Typick vsledky uit

 • Optimalizace provoznch nklad? po celou dobu ivotnosti, zejmna za?len?nm do proaktivnch systm? Provozn diagnostiky budov ?i produktivn drby (TPM).
 • Pr?kazn a efektivn dohled a sprva, zejmna vlivem kompletnch, ?elov? uspo?danch, udrovanch a rozvjench datovch struktur v rmci internch systm?. Spravovat lze jen to, o ?em vme.
 • Optimalizace vyuit majetku (budov, infrastruktury i technologie, atd.). spory uspo?dnm, intenzifikac vyuit, modelovnm vyuit, atd.
 • Nr?st vkonnostnho potencilu personlu vlivem eliminace nezbytnch p?idruench ?innost.
 • Eliminace rizik strategickch rozhodnut vlivem systematick centrln sprvy v souvislostech a s datovou podporou umo?ujc pr?kazn p?ehled i pro budouc pot?ebu rozhodnut.
 • P?nos vizualizace, zejmna v p?pad? uit modernch metod komplexn pasportizace uitm CAD technologi integrovan v CAFM systmu sprvy.
 • Systmov a adresn alokace nklad?.
 • Integrace v rmci intern soustavy ?zen jednak vlivem sdlen i distribuce dat, ale i obecnou podstatou facility managementu je znakem integrace v ?zen.
 • Nr?st kredibility subjektu.
 

Proč my …

cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: